Kim jest zarządca nieruchomości i czym się zajmuje?

Zarządca nieruchomości to profesjonalista, który zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem konkretną nieruchomością. Jest zazwyczaj powoływany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela budynku, którzy powierzają mu obowiązki związane z utrzymaniem nieruchomości we właściwym stanie technicznym, porządkowym oraz prawnym. Zarządcą nieruchomości może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i firma, na rzecz których scedowane zostaną ciążące na wspólnocie lub właścicielu obowiązki z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomością. Jakie czynności leżą w kompetencjach zarządcy?

Kto może zostać profesjonalnym zarządcą nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to najczęściej osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomością. Jest ona realizowana na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela konkretnego budynku, który pragnie złożyć ciążące na nim obowiązki na ręce profesjonalisty z zewnątrz. W roli zarządcy może występować zarówno osoba fizyczka – profesjonalista z odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami, jak i firma specjalizująca się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Do 1 stycznia 2014 r. zarządcą nieruchomości mogła zostać jedynie osoba posiadająca określone wykształcenie, praktykę zawodową oraz licencję. Obecnie licencja nie jest wymogiem formalnym, co pozwala na zostanie zarządcą nieruchomością każdej osobie dorosłej, która jest niekarana, posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz dysponuje ważnym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zmiany prawne w tym zakresie wymagają zachowania dużej czujności oraz starannego wyboru zarządcy, od którego profesjonalizmu w dużej mierze zależy dobry stan oraz dalsze losy powierzonej mu nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomości i czym się zajmuje?

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Głównym zadaniem zarządcy nieruchomości jest racjonalne prowadzenie gospodarki nieruchomości, która pozwoli zoptymalizować koszty jej utrzymania oraz zwiększyć zyski. Zakres jego praw i obowiązków jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno zarządzanie nieruchomościami, jak i administrowanie nią. Niekiedy obowiązki z zakresu administrowania są realizowane przez innego profesjonalistę, czyli administratora. Zarządca nieruchomości ma prawo do reprezentowania interesów właściciela nieruchomości lub wspólnoty przed organami państwowymi, może zwoływać zebrania wspólnoty, podpisywać w jej imieniu umowy oraz podejmować działania w celu windykacji zaległych opłat.

Zarządca nieruchomości ma za zadanie także dbać o dobry stan techniczny i porządkowy budynków znajdujących się pod jego pieczą. W celu realizacji tego zadania organizuje okresowe przeglądy techniczne budynku, zleca realizację bieżących napraw, planuje remonty i prace konserwacyjne oraz troszczy się o porządek i czystość w budynku oraz na należących do niego terenach. Oprócz tego, zarządca nieruchomości jest także zobowiązany do prowadzenia dokumentacji finansowej i technicznej budynku, przygotowywania i wprowadzania w życie uchwał zatwierdzonych przez wspólnotę oraz prowadzenia korespondencji.