Consulting i windykacja – jak może pomóc firmie w odzyskaniu zaległych należności

Sukces w biznesie przypomina nieco jazdę na rowerze – albo posuwamy się ciągle do przodu, albo upadamy. Wiele polskich przedsiębiorstw dotyka taki sam podstawowy problem – nieterminowe regulowanie należności przez klientów. Problemy z płatnościami są z kolei poważną przeszkodą w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Aby ich uniknąć należy uważnie zastanowić się nad polityką windykacyjną, jaką prowadzimy w naszej firmie.

W jej ustaleniu każdemu przedsiębiorcy pomogą usługi consulting i windykacja.

Consulting i windykacja w firmie

Usługi consultingu i windykacji są w stanie pomóc każdej firmie w bezpiecznym działaniu na rynku, umożliwić jej budowanie pozytywnych relacji z klientami, którzy mają wobec niej zadłużenie oraz lepiej i efektywniej kontrolować proces odzyskiwania zaległych należności. Consulting i windykacja pozwalają bowiem firmie zachować płynność finansową na właściwym poziomie oraz uchronić ją przed zaleganiem z płatnościami wobec jej klientów oraz dostawców.

Consulting i windykacja – jak może pomóc firmie w odzyskaniu zaległych należności

Czym jest audyt windykacyjny?

Podstawowym zadaniem audytu windykacyjnego jest opracowanie oceny aktualnie stosowanych zasad postepowania z dłużnikami oraz polityki windykacyjnej obowiązującej w danej firmie. W jego trakcie badany jest także sam proces sprzedaży oraz oceniane jest bezpieczeństwo zawieranych przez firmę transakcji. Weryfikacji poddaje się także politykę minimalizowania przeterminowanych należności obowiązującą w danej firmie.

Dzięki przeprowadzeniu audytu windykacyjnego możemy dowiedzieć się, które elementy procesu windykacji w naszej firmie powinny zostać poprawione, a które zostać lepiej dostosowane do specyfiki działalności naszego przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT pomoże poznać mocne i słabe strony procesu windykacji w firmie

Zadaniem analizy SWOT jest wskazanie wszystkich mocnych oraz słabych stron procesu windykacji aktualnie stosowanego w firmie. Za jej pomocą możliwe jest bowiem dokładne wskazanie obszarów, które muszą zostać poprawione, aby polityka windykacyjna przynosiła założone rezultaty. Analiza SWOT pozwala także w jasny sposób ustalić zagrożenia, które mogą wyniknąć z obecnie stosowanych metod windykacji należności.

W jaki sposób jest opracowywana procedura windykacyjna?

Głównym celem jaki stawia przed sobą procedura windykacyjna, jest usprawnienie procesu odzyskiwania nieuregulowanych należności, które wobec firmy posiadają inne pomioty. Ma ona za zadanie wskazanie odpowiednich osób, które będą odpowiadały za przebieg postępowania z dłużnikami firmy oraz zbudowanie kompetentnego profilu osób, które będą odpowiadały za proces windykacji oraz zarządzenie zaległymi należnościami.

Wdrożenie procedury windykacyjnej

Na pierwszym etapie wdrażania procedury windykacji należności pracownicy są odpowiednio przygotowani do procedur oraz zapoznawani z zasadami postępowania z dłużnikami. Na tym etapie przeprowadzane są także szkolenia przeznaczone dla pracowników z działu handlowego, obsługi klienta oraz windykacji podnoszące ich kompetencje oraz konsultacje dla wszystkich pracowników firmy, którzy odpowiadają za proces windykacji należności.

Bardzo ważnym elementem procedury windykacyjnej jest także coaching oraz mentoring windykacyjny. Jego zadaniem jest bowiem wspieranie pracowników w zdobywaniu oraz rozwijaniu ich zdolności zawodowych. Dzięki niemu możliwe jest więc pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz pokonanie ograniczeń u osób zajmujących się windykacją w firmie. Oferuje on także odpowiednie wsparcie dla pracowników niezbędne w rozwoju ich kariery windykatora i negocjatora.

Windykacja pod kontrolą

Consulting w Azerbejdżanie i windykacja w tym kraju to także system raportowania. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji o poszczególnych klientach, ich zachowaniach płatniczych oraz stanie zaległych należności. Raportowanie pomaga także w obiektywnej ocenie jakości portfela dłużników oraz jest w stanie wskazać obszary, od których należy zacząć procedurę windykacyjną wobec klientów zalegających z płatnościami.