Jak bank zabezpiecza swój kredyt

Każdy ma obawy związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Jest to wieloletnie zobowiązanie, które trzeba regularnie spłacać każdego miesiąca. Przy udzieleniu kredytu bank również ponosi ogromne ryzyko, ponieważ kredytobiorca może okazać się nieuczciwy, narażając bank na wielotysięczne straty. Głównie z tego powodu bank stara się zabezpieczyć swój kredyt na kilka sposobów. Jakie są główne formy zabezpieczenia kredytu?

Hipoteka

Hipoteka to najczęściej stosowana forma zabezpieczenia kredytu ze strony banku. W każdym banku uzyskanie kredytu możliwe jest jedynie wówczas, gdy bank jako kredytodawca zostanie wpisany do księgi wieczystej, stając się automatycznie tak zwanym wierzycielem hipotecznym. W przypadku, kiedy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać swoich kredytowych zobowiązań, bank może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z uwagi na fakt, że nieruchomość jest zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Bank jako wierzyciel hipoteczny zostaje wykreślony z księgi wieczystej w momencie, kiedy wszelkie zobowiązania ze strony kredytobiorcy zostaną uregulowane.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie, to druga - zaraz po hipotece - najczęstsza forma zabezpieczenia kredytu. Jego wysokość zależna jest przede wszystkim od kwoty, jaką bank udzielił na nieruchomość. Instytucje finansowe wymagają głównie ubezpieczenia czasowego, na przykład od utraty pracy. Innym produktem bankowym jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia na życie - może być płatne w gotówce lub zostać wliczone w kredyt i rozłożone na raty.

Poręczenie

Ta forma zabezpieczenia kredytu pomału zanika, choć kilka banków nadal ma ją w swojej ofercie. Poręczenie oznacza, że gwarancję spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej poręcza osoba trzecia. Staje się ona wówczas żyrantem, który będzie musiał spłacać zaległości, których nie może dokonywać kredytobiorca. W zależności od banku żyrant może zostać pociągnięty do spłaty kapitału, jak również odpowiadać za pozostałe koszta, takie jak odsetki czy zobowiązania okołokredytowe.

Jak bank zabezpiecza swój kredyt

Weksel

Weksel jest dokumentem, na którym widnieje jedynie data jego wystawienia. Kiedy kredytobiorca nie jest w stanie dłużej spłacać swojego zobowiązania, weksel zostaje uzupełniony zgodnie z deklaracją wekslową, w której zapisane są warunki i sposób dokonania spłaty w konkretnym terminie. Jeśli zobowiązanie zostało uregulowane przez kredytobiorcę w całości, weksel ulega zniszczeniu.

Zabezpieczenia rzeczowe

Jedną z form zabezpieczenia kredytu są zabezpieczenia rzeczowe. Przykładem może być zastaw danej rzeczy ruchomej (np. samochodu) lub blokada środków na rachunku bankowym kredytobiorcy (dokonana na jego zlecenie). Innym przykładem jest kaucja w formie papierów wartościowych lub umownej sumy pieniężnej. Jeszcze inną formą zabezpieczenia jest przywłaszczenie, czyli przeniesienie prawa własności na wierzyciela (może być to np. samochód, cenna biżuteria, maszyny). Każda z powyższych powinna mieć swój zapis w umowie kredytowej.

Partnerem tekstu jest SprawdzonyDoradca.pl - doradca finansowy Białystok.